Fishing near Mansarowar Ghat, Ganges River, Varanasi.